Ο τομέας ιστορίας της ιστοσελίδας videodance, αποτελεί μία ιστορική αναδρομή της σύζευξης χορού και κινηματογράφου.
Στόχος είναι η μελέτη του φαινομένου του videodance, από τις πρώιμες έως τις σύγχρονες και πειραματικές μορφές του. Δίνεται έμφαση στις επιμέρους τεχνολογικές παραμέτρους που επηρέασαν την ανάπτυξη και την πορεία των ταινιών χορού.
Κύριος άξονας του κειμένου αποτελεί η ιστορική αναδρομή που περιέχεται στο βιβλίο 'Envisioning Dance On Film and Video', με προσθήκες από άλλες πηγές που αναφέρονται στην βιβλιογραφία του τομέα Θεωρίας και στη λίστα των συνδέσμων.